Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Test w kierunku HIV jest jedyną metodą sprawdzenia, czy doszło do zakażenia.

Zachęcamy do wykonania testu w jednym z punktów konsultacyjno –diagnostycznych (PKD), w których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania.

 

 

W ramach Oddziału Nadzoru Powiaowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład stanowiskom pracy i sekcjom.

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

1. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

    a) zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego i zamkniętego,

    b) obiektów i środków transportu publicznego,

    c) obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi,

    d) obiektów usługowych,

    e) obiektów wczasowo – turystycznych;

2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, wody i innych elementów środowiska;

3. nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązujących norm i procedury poborowej;

4. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:

    a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,

    b) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,

    c) sporządzanie raportów i komunikatów,

    d)  prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,

    e) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz;

5. nadzór nad obiektami kąpielowymi i jakością wody w basenach oraz kąpieliskach;

6. konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i metod uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych;

7. zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez wyznaczone zespoły z laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

8. koordynowanie pracami kontrolnymi w zakresie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego i zamkniętego dotyczącymi zagadnień: epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i przedmiotów użytku;

9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienie i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

1. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;

2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.);

3. ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek oraz interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;

4. sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;

5. udział w prowadzeniu dochodzeń epidemicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;

6. prowadzenie urzędowych kontroli w obiektach produkcji i obrotu żywności, żywienia materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

7. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

8. sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo- -żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;

10. wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;

11. wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;

12. współpraca na podstawie zawartych porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcją Handlową w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego środków spożywczych;

13. prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zagadnienia dla organów administracji rządowej i samorządowej;

14. pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

15. podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;

16. prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych dotyczącej obiektów żywności i żywienia.

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii należy w szczególności:

1. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;

2. nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;

3. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;

4. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

5. przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;

6. monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej

7. sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;

8. prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;

9. sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu;

10. sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia;

11. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zakażeń, zachorowań na choroby zakaźne i zatruć;

12. udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;

2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;

3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

    a) substancji chemicznych i ich mieszanin,

    b) produktów biobójczych,

    c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,

    d) środków ochrony roślin,

    e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

    a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

    b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,

    c) stosowania leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

    d) usuwania i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;

    e) nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

5. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;

6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

7. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (GHS/CLP).

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno - higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:

    a) ocena higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,

    b) ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;

3. nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

Do zadań Stanowiska Pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1. uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;

3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;

4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi;

5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;

6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz zmiany ich sposobu użytkowania pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych;

7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - pobierz

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018r.  - pobierz

KRONIKA PSSE W WĄGROWCU- pobierz

 


WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Sekcja Higieny Komunalnej

 • Wniosek o zezwolenie na ekshumację zwłok (szczątków ludzkich) - pdf, doc
 • Wniosek o zezwolenia na przewóz zwłok (szczątków ludzkich) - pdf, doc

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf

Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

 • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - pdf
 • Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego - pdf
 • Wykaz chorób zawodowych - pdf
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pdf

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK 1 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK 2 - pdf, word

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową ZLK 3 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS ZKL 4 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK 5 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB 1 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB 2 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ZLB 3 - pdf, doc

 • Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG - pdf, doc

 • Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG - pdf, doc

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 • Wniosek o odbiór sanitarny - pdf

Dokumentacja ogólna Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu

 • Statut - pdf
 • Regulamin organizacyjny - pdf
 • Polityka jakości - pdf
 • Stan kontroli zarządczej za 2016r. - pdf
 • Ankieta dla klientów PSSE w Wągrowcu - doc

1. Informacje ogólne.
Operatorem Serwisu www.psse-wagrowiec.pl jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Informacje o plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym itd.) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stronn internetowych Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi np. za każdym razem ogłądać komunikatu o "ciasteczkach";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne” (session cookies) oraz "stałe” (persistent cookies). Cookies "sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Zarządzanie plikami cookies.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Gilewski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec, tel. 672685680,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu jest Magdalena Walczak, tel. 672685680, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze zmianami oraz innych aktów prawnych, w szczególności:

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi;

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych;

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji usług polegających na poborze prób i przekazaniu ich do laboratorium, w celu wykonania badań laboratoryjnych
w zakresie analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań/pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania oraz w zakresie diagnostyki medycznej;

5) w zakresie pkt. 3) pani/pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile taka ewentualność będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa;

6) w zakresie pkt. 3) pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7) w zakresie pkt. 4) posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/pana danych osobowych.

8) w zakresie pkt. 4) podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9) pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) przysługuje pani/panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter