Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec

O nas

W ramach Oddziału Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład stanowiskom pracy i sekcjom.

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

1. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

    a) zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego i zamkniętego,

    b) obiektów i środków transportu publicznego,

    c) obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi,

    d) obiektów usługowych,

    e) obiektów wczasowo – turystycznych;

2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, wody i innych elementów środowiska;

3. nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązujących norm i procedury poborowej;

4. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:

    a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,

    b) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,

    c) sporządzanie raportów i komunikatów,

    d)  prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,

    e) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz;

5. nadzór nad obiektami kąpielowymi i jakością wody w basenach oraz kąpieliskach;

6. konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i metod uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych;

7. zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez wyznaczone zespoły z laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

8. koordynowanie pracami kontrolnymi w zakresie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego i zamkniętego dotyczącymi zagadnień: epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i przedmiotów użytku;

9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienie i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

1. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;

2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.);

3. ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek oraz interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;

4. sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;

5. udział w prowadzeniu dochodzeń epidemicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;

6. prowadzenie urzędowych kontroli w obiektach produkcji i obrotu żywności, żywienia materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

7. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

8. sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo- -żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;

10. wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;

11. wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;

12. współpraca na podstawie zawartych porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcją Handlową w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego środków spożywczych;

13. prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zagadnienia dla organów administracji rządowej i samorządowej;

14. pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

15. podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;

16. prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych dotyczącej obiektów żywności i żywienia.

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii należy w szczególności:

1. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;

2. nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;

3. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;

4. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

5. przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;

6. monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej

7. sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;

8. prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;

9. sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu;

10. sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia;

11. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zakażeń, zachorowań na choroby zakaźne i zatruć;

12. udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;

2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;

3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

    a) substancji chemicznych i ich mieszanin,

    b) produktów biobójczych,

    c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,

    d) środków ochrony roślin,

    e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

    a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

    b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,

    c) stosowania leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

    d) usuwania i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;

    e) nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

5. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;

6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

7. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (GHS/CLP).

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno - higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:

    a) ocena higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,

    b) ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;

3. nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

Do zadań Stanowiska Pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1. uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;

3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;

4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi;

5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;

6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz zmiany ich sposobu użytkowania pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych;

7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - pobierz

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018r.  - pobierz

KRONIKA PSSE W WĄGROWCU- pobierz

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter